• Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie sp. z o.o.
 • 38-400 Krosno
 • ul. Tysiąclecia 38
 • E-mail
 • www.rbdim.pl
 • sekretariat@rbdim.pl
Rodzaj paliwa Cena
PB 95 ----
ON ----

Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.


to firma o długoletnim doświadczeniu w zakresie realizacji inwestycji drogowych. Spółka powstała w drodze prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego w wyniku kolejnych przekształceń obejmujących okres pomiędzy rokiem 1956 a 1997. W obecnym kształcie Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. działa od 1 września 1997 roku i wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców w XII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Rzeszowie pod numerem KRS 0000116539.Świadcząc usługi w zakresie budowy, przebudowy oraz remontów dróg i mostów, na przestrzeni lat przyczyniliśmy się do podniesienia standardu połączeń komunikacyjnych naszego regionu. Siedziba firmy znajduje się w Krośnie przy ul. Tysiąclecia 38. RBDiM jest firmą prywatną z kapitałem wyłącznie polskim, posiadającą potencjał kadrowo-sprzętowy do wykonania robót o wartości około 150 milionów złotych rocznie.


Spółka uczestniczy w przetargach na realizację zadań inwestycyjnych zlecanych przez Ministerstwo Infrastruktury, samorządy wojewódzkie, powiatowe, gminne oraz zleceniodawców prywatnych.

Świadczymy usługi w zakresie:


  budowy, przebudowy i remontów dróg

  budowy, przebudowy i remontów obiektów mostowych

  remontów bieżących dróg i mostów

  produkcji i sprzedaży mas mineralno - asfaltowych

  produkcji sprzedaży i transportu betonu

  budowy ulic i chodników

  malowania poziomego dróg

  wynajmu sprzętu budowlanego: koparki, sprężarki, walce, piły, równiarki, frezarki do nawierzchni drogowych

  napraw drobnego sprzętu

  zimowego utrzymania dróg / równiarki/

  sprzedaż paliw (ON, Pb) pon.-sob. 6.00-22.00

Zaplecze techniczneGeneric placeholder thumbnail

Wytwórnia Mas Bitumicznych

Generic placeholder thumbnail

Wytwórnia Mas Mineralnych

Generic placeholder thumbnail

Stacja Paliw

Generic placeholder thumbnail

Frezarki

Generic placeholder thumbnail

Ładowarki, Koparki

Generic placeholder thumbnail

Równiarki, Spycharki

Generic placeholder thumbnail

Rozścielacze

Generic placeholder thumbnail

Samochody ciężarowe

Generic placeholder thumbnail

Budynek Administracyjny

RealizacjeGeneric placeholder thumbnail

Budowa mostu pieszo-jezdnego na rzece Wisłok w Krościenku Wyżnym

Generic placeholder thumbnail

Budowa obwodnicy w miejscowości Biecz w ciągu Drogi Krajowej Nowy Sącz - Przemyśl

Generic placeholder thumbnail

Przebudowa Drogi Krajowej NR 4 na odcinku Machowa - Pilzno

Generic placeholder thumbnail

Budowa pasu startowego w Krośnie

Generic placeholder thumbnail

Przebudowa Drogi Krajowej Nr 9 przez miejscowość Dukla

Generic placeholder thumbnail

Przebudowa mostu na rzece Jasiołka w ciągu Drogi Powiatowej NR1896R Krosno-Kobylany-Toki w miejscowości Świerzowa Polska

Generic placeholder thumbnail

Przebudowa mostu na rzece Wisłok w miejscowości Łęki Strzyżowskie w ciągu drogi powiatowej Przybówka-Rzepnik-Bratkówka

Generic placeholder thumbnail

Przebudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej Nr 28

Generic placeholder thumbnail

Przebudowa Drogi Krajowej Nr 9 na odcinku Niebylec - Lutcza

Fundusze UnijneRejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu pt. „Wdrożenie innowacji produktowej w Rejonie Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.”


Cele projektu:

Projekt jest odpowiedzią na analizę rynku, zapotrzebowania potencjalnych klientów oraz realizacją strategii firmy opartej na wzmocnieniu swojej pozycji konkurencyjnej na rynku docelowym jako producenta produktów ekologicznych i innowacyjnych, które posiadają wysoką jakość oraz atrakcyjną cenę. W celu wdrożenia nowego produktu niezbędne jest nabycie środków trwałych. Nowy produkt posiada cechy i funkcjonalności świadczące o innowacyjności w skali rynku europejskiego. Wnioskodawca otrzymał listy intencyjne, w których klienci/inwestorzy potwierdzają duże zainteresowanie i chęć nabycia nowego produktu. Produkt zostanie wdrożony po raz pierwszy na skalę przemysłową.


Planowane efekty:

Efektem projektu będzie wdrożenie wyników prac B+R, które dotyczyły opracowania nowej receptury mieszanki mineralno-asfaltowej do budowy warstwy wiążącej dróg. W ten sposób wprowadzony zostanie do produkcji produkt, którego dotychczas nie produkowano. Dzięki realizacji projektu, poprzez wprowadzenie rozwiązania, które obecnie nie jest dostępne na rynku, Wnioskodawca w zdecydowany sposób umocnieni swoja pozycję wśród wykonawców inwestycji drogowych oraz zwiększy przychody.


Wartość projektu netto: 11 776 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 7 000 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 5 950 000,00 zł

Wkład krajowy: 1 050 000,00 zł 1. 4. Zapytanie ofertowe nr RBDiM.03/4/16 z dnia 22.12.2016 r.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego w oparciu o zapytanie ofertowe nr RBDiM.03/4/16 z dnia 22.12.2016 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr RBDiM.03/4/16 na dostawy i uruchomienia układarek mieszanek mineralno-asfaltowych - 2 szt. oraz walców do zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych - 2szt.


Uwaga: Termin składania ofert – do 25.01.2017 r. do godz. 15.00


Pliki do pobrania:

 1. 3. Zapytanie ofertowe nr RBDiM.02/3/16 z dnia 16.12.2016 r.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego w oparciu o zapytanie ofertowe nr RBDiM.02/3/16 z dnia 16.12.2016 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr RBDiM.02/3/16 na dostawę, instalację i uruchomienie stanowiska do granulacji.


Uwaga: Termin składania ofert – do 18.01.2017 r. do godz. 15.00


Pliki do pobrania:

 1. 2. Zapytanie ofertowe nr RBDiM.01/2/16 z dnia 28.10.2016 r.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego w oparciu o zapytanie ofertowe nr RBDiM.01/2/16 z dnia 28.10.2016 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr RBDiM.01/2/16 na dostawę i uruchomienia instalacji do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych.


Uwaga: Termin składania ofert – do 30.11.2016 r. do godz. 15.00


Pliki do pobrania:

 1. 1. Zapytanie ofertowe nr RBDiM.01/1/16 z dnia 20.09.2016 r.

2016-10-24 Informacja o unieważnieniu postępowania - do pobrania

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr RBDiM.01/1/16 na dostawę i uruchomienia instalacji do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych.


Uwaga: Termin składania ofert – do 31.10.2016 r. do godz. 12.00


Pliki do pobrania:

Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 38

zaprasza do składania ofert na świadczenia usług transportowych i sprzętowych w sezonie robót 2020 r. na terenie działania Spółki.

 1. Oferty proszę składać wg „Specyfikacji Ofertowej” na następujące usługi transportowe:
  • przewozu materiałów kamiennych,
  • przewozu masy bitumicznej,
  • pracy godzinowej samochodów ciężarowych,
  • pracy koparek jednonaczyniowych,
  • pracy koparko-ładowarki,
  • pracy koparki z wywozem urobku,
  • kopanie rowów z odwozem urobku,
  • praca ciągnika rolniczego.
 2. Oferty na przywóz materiałów kamiennych ze Słowacji w ilości ok. 30 000 t w okresie od 1-04-2020 do 31-11-2020r.
  • przewóz materiałów kamiennych z kamieniołomów Hradowa, Sucha Dolina, Sedlice, Vechec, Brekov, Maglowiec.
 3. Oferty na przewóz bitumu w stanie ciekłym
  • Transport bitumu ciekłego autocysternami przystosowanymi do przewozu materiałów niebezpiecznych z rafinerii w Płocku lub Trzebini do WMB w Krościenku Wyżnym, ul. Spacerowa 3. Przewidywana ilość do przetransportowania to ok. 7000t. W ofercie należy podać cenę przewiezienia 1 tony asfaltu na planowanym odcinku.

Zainteresowani oferenci powyższymi usługami powinni złożyć swoje oferty w zalakowanych kopertach opatrzonych tytułem: „OFERTA NA USŁUGI TRANSPORTOWE” w sekretariacie RBDIM w Krośnie sp. z o.o. przy ul. Tysiąclecia 38 do dnia 20-02-2020. Oferta powinna zawierać dokładny adres oferenta, nr telefonu oraz ważniejsze dane techniczne oferowanego środka transportowego lub sprzętu. Oferenci muszą posiadać wszelkie obowiązujące uprawnienia i zezwolenia na świadczenie oferowanych usług. Wybrani przez komisję oferenci zostaną poinformowani telefonicznie o wyborze oferty w celu zawarcia stosownej umowy najmu do dnia 25 lutego 2020r. Bliższych informacji udziela Kierownik Dz. Zaplecza Technicznego pod numerem tel. 13 42 00 414.

Pobierz specyfikację ofertową >>

Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie sp. z o.o.

Brak nowych ogłoszeń

Więcej >>

Kontakt


Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie sp. z o.o.

38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 38
13 432 34 61
fax. 13 432 38 06
 www.rbdim.pl
 sekretariat@rbdim.pl

Prezes Zarządu

 Andrzej Zygar  
13 432 34 61  
 azygar@rbdim.pl

Członek Zarządu Dyrektor ds. Zaplecza Technicznego i Administracji

 Jerzy Cisło  
 13 42 00 404


Członek Zarządu Dyrektor ds. przygotowania i realizacji produkcji

 Bartosz Zdzieba
 13 43 23 461
 bartzdzieba@gmail.com
 bzdzieba@rbdim.pl

Główny Księgowy

 Anna Mazur
 13 42 00 402
 ksiegowa@rbdim.pl

Dział Techniczny

Kierownik

 Adam Jarosz
 13 42 00 407
 tech@rbdim.pl

Dział Kadr Płac i Spraw Socjalnych

 Ewa Zygar
 13 42 00 406
 kadry@rbdim.pl

Dział Zaopatrzenia i Administracji

Kierownik

 Jerzy Cisło
 13 42 00 404
 zaopatrzenie@rbdim.pl

Warsztat i Zaplecze Techniczne

Kierownik

 Jerzy Szczypka
 13 42 00 411

Specjalista ds. Warsztatu i Zaplecza Technicznego

 Paweł Błaszczyk
 13 42 00 412
 transport@rbdim.pl

Laboratorium Drogowe

Kierownik

 Dominika Gazda
 13 43 152 36
 laboratorium@rbdim.pl

Wytwórnia Mas Bitumicznych i Betonowych w Pustynach

Kierownik

 Wiesław Żychowski
 Z-ca Artur Krauz
 13 43 152 36
 beton@rbdim.pl
 http://www.beton.rbdim.pl

Kierownictwo Grupy Robót Drogowo – Mostowych w Pustynach

Kierownik

 Bartosz Zdzieba
 13 43 23 461

Oddział w Brzozowie

 13 43 415 62
 krbrzozow@rbdim.pl

Stacja Paliw

38-400 Krosno
ul. Tysiąclecia 38
 13 42 00 414

Główny Księgowy

 Anna Mazur
 13 42 00 402
 ksiegowa@rbdim.pl

Dział Techniczny

Kierownik

 Adam Jarosz
 13 42 00 407
 tech@rbdim.pl

Dział Kadr Płac i Spraw Socjalnych

 Ewa Zygar
 13 42 00 406
 kadry@rbdim.pl

Dział Zaopatrzenia i Administracji

Kierownik

 Jerzy Cisło
 13 42 00 404
 zaopatrzenie@rbdim.pl

Warsztat i Zaplecze Techniczne

Kierownik

 Jerzy Szczypka
 13 42 00 411

Specjalista ds. Warsztatu i Zaplecza Technicznego

 Paweł Błaszczyk
 13 42 00 412
 transport@rbdim.pl

Laboratorium Drogowe

Kierownik

 Dominika Gazda
 13 43 152 36
 laboratorium@rbdim.pl

Wytwórnia Mas Bitumicznych i Betonowych w Pustynach

Kierownik

 Wiesław Żychowski
 Z-ca Artur Krauz
 13 43 152 36
 beton@rbdim.pl
 http://www.beton.rbdim.pl

Kierownictwo Grupy Robót Drogowo – Mostowych w Pustynach

Kierownik

 Bartosz Zdzieba
 13 43 23 461

Oddział w Brzozowie

 13 43 415 62
 krbrzozow@rbdim.pl

Stacja Paliw

38-400 Krosno
ul. Tysiąclecia 38
 13 42 00 414