Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług transportowych i sprzętowych w sezonie robót 2024 r. na terenie działania Spółki

Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 38

zaprasza do składania ofert na świadczenia usług transportowych i sprzętowych w sezonie robót 2024 r. na terenie działania Spółki.

 1. Oferty proszę składać wg „Specyfikacji Ofertowej” na następujące usługi transportowe:
  • przewozu materiałów kamiennych,
  • przewozu masy bitumicznej,
  • pracy godzinowej samochodów ciężarowych,
  • pracy koparek jednonaczyniowych,
  • pracy koparko-ładowarki,
  • pracy koparki z wywozem urobku,
  • kopanie rowów z odwozem urobku,
  • praca ciągnika rolniczego.
 2. Oferty na przywóz materiałów kamiennych ze Słowacji w ilości ok. 30 000 t w okresie od 1-04-2024 r. do 31-11-2024 r.
  • przewóz materiałów kamiennych z kamieniołomów Hradowa, Sucha Dolina, Sedlice, Vechec, Brekov, Maglowiec.
 3. Oferty na przewóz bitumu w stanie ciekłym
  • Transport bitumu ciekłego autocysternami przystosowanymi do przewozu materiałów niebezpiecznych z rafinerii w Płocku lub Trzebini do WMB w Krościenku Wyżnym, ul. Spacerowa 3. Przewidywana ilość do przetransportowania to ok. 7000t. W ofercie należy podać cenę przewiezienia 1 tony asfaltu na planowanym odcinku.

Zainteresowani oferenci powyższymi usługami powinni złożyć swoje oferty w zalakowanych kopertach opatrzonych tytułem: „OFERTA NA USŁUGI TRANSPORTOWE” w sekretariacie RBDIM w Krośnie sp. z o.o. przy ul. Tysiąclecia 38 do dnia 20-02-2024 r. Oferta powinna zawierać dokładny adres oferenta, nr telefonu oraz ważniejsze dane techniczne oferowanego środka transportowego lub sprzętu. Oferenci muszą posiadać wszelkie obowiązujące uprawnienia i zezwolenia na świadczenie oferowanych usług. Wybrani przez komisję oferenci zostaną poinformowani telefonicznie o wyborze oferty w celu zawarcia stosownej umowy najmu do dnia 28 lutego 2024 r. Bliższych informacji udziela Kierownik Dz. Zaplecza Technicznego pod numerem tel. 13 42 00 414.

Załączniki